Carol Gouthro
Aurlia “gouthroii” Multifidus

Carol Gouthro
Aurlia “gouthroii” Multifidus 2012
terra cotta, white earthenware, glazes, stains
6 x 10 x 7″
Photo: Stan Hain. 2012.21

Category: